Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1998ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอตเซอร์ที่มีต่อการเพิ่มเจตคติของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวลัยรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์.; พิจิตรา ชัยสิงห์ประสาท.; ชนิกา เจริญจิตต์กุล.; ชฎาภา ประเสริฐทรง.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2009ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมของสถาบัน ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับสมรรถนะด้านความรู้เชิงวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว.; ชนิกา เจริญจิตต์กุล.; กันยา สุวรรณคีรีขันธ์.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016ประสบการณ์ของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทพิจิตรา ชุณหฐิติธรรม; ชฎาภา ประเสริฐทรง.; ชนิกา เจริญจิตต์กุล.; ทวีศักดิ์ กสิผล.; ศิริยุพา นันสุนานนท์.; อำพัน จารุทัสนางกูร; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์.; สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2004ความผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติชฎาภา ประเสริฐทรง; ชนิกา เจริญจิตต์กุล.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2012ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติภัทรียา พันธุ์ทอง.; ทวีศักดิ์ กสิผล.; ศิริยุพา นันสุนานนท์.; ชนิกา เจริญจิตต์กุล.; พิจิตรา ชุณหฐิติธรรม.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2015รายงานการวิจัย การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556พัชรี รัศมีแจ่ม; อัจฉรา เดชขุน; ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา.; ทวีศักดิ์ กสิผล.; พิจิตรา ชุณหฐิติธรรม.; กันยา สุวรรณคีรีขันธ์.; ชนิกา เจริญจิตต์กุล.; ชฎาภา ประเสริฐทรง.; ศิริยุพา นันสุนานนท์.; เจตจรรยา บุญญกูล; มานิดา เดชากุล; จุฬาวรรณ จิตดอน; อังสนา เบญจมินทร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์