Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 1186  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1990รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในงานของอาจารย์ในวิทยาลัยหัวเฉียวสุชาดา รัชชุกูล.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์.
1994การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีณวรุณ สีน้ำเงิน; สถาพร สุวรรณรัตน์; จงกลนี สุกิจวรรณี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
1995การศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ ภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุภาวดี ธนัพประภัศร์.; พรศิริ พันธสี.; อรพินท์ สีขาว; บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1995การศึกษาเบื้องต้นของวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการพรรณศิริ จุลกาฬ.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์.
1996ปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังเข้ารวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางสมุทรปราการขัตติยา กรรณสูต; สุพจน์ สุทธา.
1996การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขัตติยา กรรณสูต; จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร; อารีรัตน์ วชิรเสรีชัย.
1996การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพรศิริ พันธสี.; สุภาวดี ธนัพประภัศร์; อรพินท์ สีขาว; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์.
1996การออกแบบและสังเคราะห์ยาต้านมะเร็งตัวใหม่ที่เป็นอนุพันธ์เบนโซอิลซัลโฟนามีดออกฤทธิ์โดยยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์โปรตีนไทโรซีนไคเนสอนงค์ ตีระวนิชพงศ์.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเภสัชศาสตร์
1996รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมอุตสาหกรรมใหม่ขัตติยา กรรณสูต; ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; ปภาทิพ พงศ์ศุภนิมิต; นวลใย หาริวร; พรรณปพร เอกพัฒน์; ภรมนัส ประยูรรัตน; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
1996ความคิดเห็นต่อวิชาชีพพยาบาลและปัญหาในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว.; สุภาวดี ธนัพประภัศร์.; พรศิริ พันธสี.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1997การปรับตัวทางสังคมของเยาวชนแรงงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; เสาวนิจ รัตนวิจิตร
1997พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มแรงงานชายในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกสุภรัฐ หงษ์มณี; กิตติ บุญรัตนเนตร
1997การศึกษาความต้องการและการปรับตัวทางสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; ขวัญรัก สุขสมหทัย
1997การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวุฒิพงษ์ ทองก้อน; อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; ธราวดี อัครลิขิต; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สำนักพัฒนาวิชาการ
1997ความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาพนักงานขายจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร; โชคชัย สุทธาเวศ; สายทิพย์ วงศ์สังข์ฮะ.
1997บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมต้วน, ลีเซิง; บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ; ตปนีย์ พรหมภัทร.; วัชรี น้อยพิทักษ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สถาบันจีนศึกษา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1997คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและเครื่องดื่มในอาคารโภชนาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์; อิสยา จันทร์วิทยานุชิต; พรทิพย์ พึ่งม่วง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเทคนิคการแพทย์
1997การสำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารของโรงงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางพลีเพ็ญ ชยาวิวัฒน์กุล.; นิตยา ลิ้มไพศาล.; นุช สัทธาฉัตรมงคล.; เพ็ญศิริ สุธรรมโน.; สถาพร ปิ่นเจริญ.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
1997การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรการบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
1997การศึกษาด้านความมั่นคงทางครอบครัวของกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชกรรมและบริการในจังหวัดสมุทรปราการธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม.