Browsing by Author มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1996การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพรศิริ พันธสี; สุภาวดี ธนัพประภัศร์; อรพินท์ สีขาว; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2019การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอวัยรัชนี ผิวผ่อง; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; อรอนงค์ บัวลา; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1998การประเมินพื้นความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอดส์ในการปฏิบัติวิชาชีพของพยาบาลใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิชุดา กิจธรธรรม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2014การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับ พ.ศ. 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; กนกพร นทีธนสมบัติ; สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์; ฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล; พรศิริ พันธสี; สุพร พริ้งเพริศ; นภาพร แก้วนิมิตชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2002การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครบงกช โมระสกุล; สุนีย์ กิจศิริเจริญชัย; พรศิริ พันธสี; วิชุดา กิจธรธรรม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1999การศึกษาทักษะการทำคลอดปกติและความคิดเห็นต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จากการสอนทักษะการทำคลอดปกติโดยวิธีเรียนรู้ร่วมกันอังสนา ศิรประชา; พรพิมล สวัสดิพงษ์; พัฒนา วันฟั่น; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2000การศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนภาพร แก้วนิมิตชัย; พรศิริ พันธสี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2005การศึกษารูปแบบการสอนกระบวนการพยาบาลที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; รัชนี นามจันทรา; พรศิริ พันธสี; สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2002ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกับความวิตกกังวลของมารดาหลังคลอดที่ทารกถูกแยกไปเพื่อการดูแลรักษาสถาพร อนันต์คุณูปการณ์; อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2009ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมของสถาบัน ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับสมรรถนะด้านความรู้เชิงวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; ชนิกา เจริญจิตต์กุล; กันยา สุวรรณคีรีขันธ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2015ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืด ความสามารถในการใช้ข้อกับการทรงตัวของผ้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเทศบาลตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการวิญญ์ทัญญู บุญทัน; นพนัฐ จำปาเทศ; สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค; รัชนี นามจันทรา; นิภาพร เหล่าชา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะกายภาพบำบัด
1997บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมต้วน, ลีเซิง; บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ; ตปนีย์ พรหมภัทร.; วัชรี น้อยพิทักษ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สถาบันจีนศึกษา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเพื่อสร้างศักยภาพการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทางคลินิกในรายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจริยา ทรัพย์เรือง; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; พัชรี รัศมีแจ่ม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์
2010ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการชนิกา เจริญจิตต์กุล; ทวีศักดิ์ กสิผล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2004ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการภัทรา เล็กวิจิตรธาดา; อัจฉรา จินายน; กันยา สุวรรณคีรีขันธ์; ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร; ทวีศักดิ์ กสิผล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2014ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการกนกวรรณ ฉันธนะมงคล; บุปผา วิริยรัตนกุล; ดวงใจ ลิมตโสภณ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2009ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลพรศิริ พันธสี.; อรพินท์ สีขาว; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1998ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอตเซอร์ที่มีต่อการเพิ่มเจตคติของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวลัยรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์; พิจิตรา ชัยสิงห์ประสาท; ชนิกา เจริญจิตต์กุล; ชฎาภา ประเสริฐทรง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2007รายงานการการศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547รัชนี นามจันทรา; นภาพร แก้วนิมิตชัย; พรศิริ พันธสี; อรพินท์ สีขาว; สุพร พริ้งเพริศ; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2018รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; สุพร พริ้งเพริศ; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; พรศิริ พันธสี; พัชรี รัศมีแจ่ม; ชิดชนก สิทธารถศักดิ์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; นพนัฐ จำปาเทศ; เจตจรรยา บุญญกูล; จุฬาวรรณ จิตดอน; สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์