Browsing by Author มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019A Comparative Study of E-writing and Traditional Writing Classroom to Improve English Writing Ability and Motivate Autonomous Learning of Thai EFL LearnersPongpatchara Kawinkoonlasate; พงศ์พัชรา กวินกุลเศรษฐ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2019An Investigation into the Effects of the Use of English Phonetics Website and Teacher Power on Undergraduate Students' Attitudes toward English Accented Speech and Speaking English IntelligiblyNoparat Tananuraksakul; Jonathan R. Carreon; Suthida Soontornwipat; นพรัตน์ ธนานุรักษากุล; คาริออน, จอห์น อาร์.; สุธิดา สินทรวิภาต; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2013Facebook Group Usage as a Learning Management System for an ESP Undergraduate CourseNoparat Tananuraksakul; นพรัตน์ ธนานุรักษากุล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2001การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนวิชา สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตวิบูลย์ วัฒนกูล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2016การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิไล ธรรมวาจา; พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท์; อิมธิรา อ่อนคำ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2015การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2553 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินริศรา เกตวัลห์; ปราโมทย์ ชูเดช; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2011การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคโนโลยีสื่อเพื่อการนำเสนอทวีโภค เอี่ยมจรูญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2013การวิเคราะห์การแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2อารัมภ์ เอี่ยมละออ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2000การศึกษาความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในการเขียนเชิงวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์; วุฒิพงษ์ ทองก้อน; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. พยาบาลศาสตร์
2015การศึกษาบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคณพศ สิทธิเลิศ; รัชนีพร ศรีรักษา; ทวีโภค เอี่ยมจรูญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2000การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุทิน โรจน์ประเสริฐ; รัชนีพร ศรีรักษา; พิมพรรณ สุรนันท์; ลั่นทม จอนจวบทรง; กิตติศักดิ์ ทองเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1997การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวุฒิพงษ์ ทองก้อน; อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; ธราวดี อัครลิขิต; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สำนักพัฒนาวิชาการ
2011การศึกษาพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ในสยามประเทศ กรณีศึกษา บริษัทโงวฮก จำกัดอุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; ชุติระ ระบอบ; แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย; รุ่งฤดี รัตนวิไล; จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สำนักงานอธิการบดี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2010การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นความหมายด้านวัฒนธรรมข้ามชาติในเอกสารและตำราเกี่ยวกับการแปลของไทยเตือนจิตต์ จิตต์อารี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2019การศึกษาเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษแบบเอกสารจริงกมลทิพย์ โพธิ์กลาง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2014การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบ้านในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมทรปราการพรรณศิริ แจ่มอรุณ; วุฒิพงษ์ ทองก้อน; กชพร ขวัญทอง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ศูนย์วัฒนธรรม
2018การใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษาปัญหาการเขียนของนักศึกษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติธิดา โมสิกรัตน์; วิไล ธรรมวาจา; พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท์; วนิสา สัมภวะผล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
1998ความต้องการและความคิดเห็นของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเตือนจิตต์ จิตต์อารี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2013คุณลักษณะของนักศึกษาที่มีผลต่อความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณพศ สิทธิเลิศ; ทวีโภค เอี่ยมจรูญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2012ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกค้นคืนสารสนเทศโดยใช้โอแพคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรัชนีพร ศรีรักษา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์