Browsing by Author มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2001Using Decision Models to Increase Effectiveness of Information Dissemination on WWWLanthom Jonjoubsong; Jutarat Maneewatthanapluk; Korsak Noparatruangden; ลั่นทม จอนจวบทรง; จุฑารัตน์ มณีวัฒนาพฤกษ์; ก่อ​ศักดิ์ นพรัตน์เรืองเด่น; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสารสกัดจากใบต้นจำปีและจำปาศรมน สุทิน; กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ; พัชรี ภคกษมา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2016การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ ดินตะกอน และปลาสลิดในบ่อเลี้ยงปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวังสมุทรปราการสุรีย์พร หอมวิเศษวงศา; เกษม พลายแก้ว; ชัชวาลย์ ช่างทำ; กรรณิการ์ แก้วกิ้ม; อัจจนา ขำทิพย์; นันท์นภัส ลายทิพย์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติบังอร ฉางทรัพย์; จันเพ็ญ บางสำรวจ; อัญชลี ชุ่มบัวทอง; ภาสินี สงวนสิทธิ์; ระพีพันธุ์ ศิริเดช; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่่พุทธศักราช 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติชวนพิศ จิระพงษ์; ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร; พรพิมล กาญจนวาศ; อลิษา สุนทรวัฒน์; ปียนันท์ น้อยรอด; ภัททิตา เลิศจริยพร.; ดิเรก พนิตสุภากมล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2012การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารไดไฮโดรไอโซสตีวิออลเมทิลเอสเตอร์และแอลกอฮอลแอนาลอกที่ตำแหน่ง 19 โดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยเชื้อ Bacillus megaterium NRRL B-938สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา; อภิชาต สุขสำราญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะวิทยาศาสตร์
2018การศึกษาการผลิตและการตลาดปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์; ชัชวาลย์ ช่างทำ; ยุคลธร สถาปนศิริ; วิภาพรรณ ชนะภักดิ์; พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก; ดิเรก พนิตสุภากมล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2016การศึกษาประสิทธิภาพของตัวดูดซับทางชีวภาพต่อการดูดซับไอออนของตะกั่วจากตัวอย่างน้ำสังเคราะห์กรรณิการ์ แก้วกิ้ม; อัจจนา ขำทิพย์; ศรมน สุทิน; มณฑลี ธีรอภิศักดิ์กุล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2000การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุทิน โรจน์ประเสริฐ; รัชนีพร ศรีรักษา; พิมพรรณ สุรนันท์; ลั่นทม จอนจวบทรง; กิตติศักดิ์ ทองเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2003การศึกษาหนอนพยาธิใบไม้ในลำไส้เป็ดและไก่บ้านจากตลาดสดในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการสุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ; ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล; บังอร ฉางทรัพย์; นพมาศ อัครจันทโชติ; พัชรินทร์ บุญแท่น; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2016การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการวางแผนและพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดของพื้นที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการวรนุช ปลีหจินดา; เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2014การสำรวจการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร และการเปรียบเทียบกับการศึกษาในอดีตบังอร ฉางทรัพย์; สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ; ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล; จิตรบรรจง ตั้งปอง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
2004การสำรวจความชุกการติดเชื้อพยาธิลำไส้ในชุมชนคลองเตยบังอร ฉางทรัพย์; พัชรินทร์ บุญแท่น; นัยนา อาณัติ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2015การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของสารแกลเลียมอาร์เซไนด์ภายใต้สภาวะความดันสูงโดยวิธีคำนวณแบบแอบอินิโชประยูรศักดิ์ เปลื้องผล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018ความชุกของพยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนวัยเรียนและวัยประถมศึกษาตอนต้น ในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทยบังอร ฉางทรัพย์; สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ; เกษม พลายแก้ว; ภาสินี สงวนสิทธิ์; ระพีพันธุ์ ศิริเดช; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2015ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ ค่าดัชนีมวลกายและค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสงและเสียงของอาสาสมัครคนไทยปกติเมตตา โพธิ์กลิ่น; จันเพ็ญ บางสำรวจ; อัญชลี ชุ่มบัวทอง; ภาสินี สงวนสิทธิ์; อมรรัตน์ โตทองหล่อ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2013ผลของอายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกายต่อ ความเร็วการนำกระแสประสาทมีเดียนและอัลนาในอาสาสมัครคนไทยปกติจันเพ็ญ บางสำรวจ; เมตตา โพธิ์กลิ่น; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2008ผลของโอโซนและอุณหภูมิต่อการกำจัดจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพื้นบ้านไทยวรพรรณี เผ่าทองศุข; จำรูญศรี พุ่มเทียน; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2009รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานครบังอร ฉางทรัพย์; ฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์; ทวีศักดิ์ กสิผล; สมศักดิ์ นัคลาจารย์; สำอาง วณิชชาพลาย; ภาสินี สงวนสิทธิ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016ลักษณะสัณฐานและความหลากหลายของปลาสลิดในประเทศไทยพรพิมล กาญจนวาศ; ชุตาภา คุณสุข; อลิษา สุนทรวัฒน์; สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ; เดชาวุธ นิตยสุทธิ; วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี