Browsing by Author มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012การพัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; ชนิกา เจริญจิตต์กุล; ทวีศักดิ์ กสิผล; ภัทรียา พันธุ์ทอง; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2010การศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการวางแผนการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน : กรศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สมุทรปราการพิจิตรา ชุณหฐิติธรรม; หทัยชนก บัวเจริญ; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; ดวงใจ ลิมตโสภณ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1995การศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ ภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุภาวดี ธนัพประภัศร์; พรศิริ พันธสี; อรพินท์ สีขาว; บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเเละทัศนคติของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เเละนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; รัตนา อินทรานุปกรณ์; ศิรประภา ทับทิม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กองแผนและพัฒนา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเภสัชศาสตร์
2001การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครวิชุดา กิจธรธรรม; ชัยยศ คุณานุสนธิ์; สุนีย์ กิจศิริเจริญชัย; บงกช โมระสกุล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; กรมควบคุมโรคติดต่อ
2016การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557สุดารัตน์ สิมเสน; พัฒนา วันฟั่น; สุขจิต ณ นคร; อารีย์ มั่งเกียรติสกุล; กนกพร นทีธนสมบัติ; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; บัวแก้ว ใจดีเจริญ; กาญจนา กันทาหงษ์; ชูชัย เฮงชัยโย; กนิษฐา แก้วดู; ชนกพร ศิลธรรมกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1997การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวุฒิพงษ์ ทองก้อน; อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; ธราวดี อัครลิขิต; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สำนักพัฒนาวิชาการ
2016การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การศึกษาเพื่อยืนยันและพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจสำหรับนักศึกษาพยาบาลชฎาภา ประเสริฐทรง; อังสนา เบญจมินทร์; พัฒนา วันฟั่น; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2015การสอนภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและแนวทางการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกนกพร นทีธนสมบัติ; รัชนี นามจันทรา; พรศิริ พันธสี; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การสังเคราะห์ความรู้การจัดการดูแลภาวะสุขภาพในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; พัชรี รัศมีแจ่ม; ปิยะรัตน์ สมันตรัฐ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์
1997การสำรวจอุบัติการณ์ของการติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในแรงงานต่างชาติในจังหวัดสมุทรปราการสายพิณ เกิดประทุม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1998การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนมัสยิดมหานาค กรุงเทพมหานครสุนีย์ กิจศิริเจริญชัย; บงกช โมระสกุล; บุบผา วิริยรัตนกุล; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1996ความคิดเห็นต่อวิชาชีพพยาบาลและปัญหาในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; สุภาวดี ธนัพประภัศร์; พรศิริ พันธสี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2004ความผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติชฎาภา ประเสริฐทรง; ชนิกา เจริญจิตต์กุล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2019ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการเตือน ปัจจัยเสื่ยง และการฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; จินตนา ฉัตรกุนกวิน; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; สถาบันประสาทวิทยา
2016ประสบการณ์ของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทพิจิตรา ชุณหฐิติธรรม; ชฎาภา ประเสริฐทรง; ชนิกา เจริญจิตต์กุล; ทวีศักดิ์ กสิผล; ศิริยุพา นันสุนานนท์; อำพัน จารุทัสนางกูร; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2016ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้รอบด้าน รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน : กรณีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์
2010ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทวีศักดิ์ กสิผล; ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา; อัจฉรา จินายน; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2001ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพ็ญแข แสงโนรี; สุขจิต ณ นคร; รัตนา สำราญใจ; สถาพร อนันต์คุณูปการณ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์