Browsing by Author ณธภร ธรรมบุญวริศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2012กระบวนการถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการถ่ายทอดความรู้เรื่อง ผักพื้นบ้านของชุมชนในภาคตะวันออกของประเทศไทยลั่นทม จอนจวบทรง; ณธภร ธรรมบุญวริศ
2014การศึกษาสถานการณ์ร้านเกม/อินเทอร์เน็ตในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน : กรณีศึกษาร้านเกม/อินเทอร์เน็ตในเขต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการณธภร ธรรมบุญวริศ; ลั่นทม จอนจวบทรง; กิตติ เลิศกมลรักษ์; กรรณิการ์ ด้วงเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2017การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สนับสนุนการสร้างทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ลั่นทม จอนจวบทรง; ณธภร ธรรมบุญวริศ; กิตติ เลิศกมลรักษ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ