Browsing by Author ชุติระ ระบอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022กลยุทธ์ของธุรกิจตัวแทนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 (3PL) : กรณีศึกษา บริษัท ทีพีไอ อิมปอร์ต-เอ๊กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัดชุติระ ระบอบ; Wan, Xue
2020การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการชุติระ ระบอบ; อัญชนา สมบัติพิบูลย์
2012การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : กรณีศึกษาบริษัท วีเซิร์ฟโลจิสติกส์ จำกัดลั่นทม จอนจวบทรง; ชุติระ ระบอบ; สุนทรี เจริญสุข
2018การประยุกต์แนวคิด SCOR Model กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดจันทบุรีชุติระ ระบอบ; นันทวรรณ บุญรักษา
2020การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP ในการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขายของบริษัท A ในอุตสาหกรรมอาหารชุติระ ระบอบ; กฤติรัตน์ สุวรรณรัตน์
2018การปรับตัวในการทำงานของพนักงานสถาบันการเงินในยุคดิจิทัลชุติระ ระบอบ; กัญญ์ภัทร์ อ้วนคำ
2021การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อในอุตสาหกรรมเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยใช้แนวคิดไคเซ็นเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่ายชุติระ ระบอบ; สุวิมล จีนบางช้าง
2021การพัฒนาทักษะการสื่อสารของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานชุติระ ระบอบ; เกษราภรณ์ งามสุวรรณฉาย
2012การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการจัดการคลังสินค้าชุติระ ระบอบ; สุพัฒน เกียรติศิลปิน
2021การลดความสูญเปล่าในการจัดการสินค้าคงคลังเครื่องสำอาง โดยใช้หลักการ ECRSชุติระ ระบอบ; ชณิศา มงคลไซ
2014การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีนชุติระ ระบอบ; พรรณราย แสงวิเชียร; สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์; แววมยุรา คำสุข; อดุลย์ นงภา; Jing, Yan Zhao; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2018การศึกษาการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการชุติระ ระบอบ; จิราพร แสนบัว
2011การศึกษาพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ในสยามประเทศ กรณีศึกษา บริษัทโงวฮก จำกัดอุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; ชุติระ ระบอบ; แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย; รุ่งฤดี รัตนวิไล; จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สำนักงานอธิการบดี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2016การศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีชุติระ ระบอบ; ปัทมา เพ็ชรดิษฐ
2013การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้หลักการ ADDIE MODEL สำหรับพนักงานของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมชุติระ ระบอบ; เจษฎา พลายชุมพล
2013การเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลไม้จีนในไทย โดยใช้ตัวแบบจำลองโซ่อุปทานชุติระ ระบอบ; ทัศนีญา ผิวขม
2020การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลกับการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวของกลุ่มเกษตรกร ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการชุติระ ระบอบ; สุชาดา หงษ์จร
2022การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือช่างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครชุติระ ระบอบ; Pan, Xinhui
2012การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยวิธีการพยากรณ์ความต้องการชุติระ ระบอบ; อุปสงค์; ณรงค์เดช เดชทวิสุทธิ์
2021ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าในโรงพยาบาลเอกชนชุติระ ระบอบ; ภัทริยา บุญแก้ว