Browsing by Author กิตติ เลิศกมลรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2015กระบวนการตัดสินใจยอมรับและการแพร่กระจายนวัตกรรมการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยพวงชมพู โจนส์; กิตติ เลิศกมลรักษ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2014การศึกษาสถานการณ์ร้านเกม/อินเทอร์เน็ตในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน : กรณีศึกษาร้านเกม/อินเทอร์เน็ตในเขต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการณธภร ธรรมบุญวริศ; ลั่นทม จอนจวบทรง; กิตติ เลิศกมลรักษ์; กรรณิการ์ ด้วงเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2017การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สนับสนุนการสร้างทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ลั่นทม จอนจวบทรง; ณธภร ธรรมบุญวริศ; กิตติ เลิศกมลรักษ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ