Browsing by Author ลั่นทม จอนจวบทรง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2001Using Decision Models to Increase Effectiveness of Information Dissemination on WWWLanthom Jonjoubsong; Jutarat Maneewatthanapluk; Korsak Noparatruangden; ลั่นทม จอนจวบทรง; จุฑารัตน์ มณีวัฒนาพฤกษ์; ก่อ​ศักดิ์ นพรัตน์เรืองเด่น; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2012กระบวนการถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการถ่ายทอดความรู้เรื่อง ผักพื้นบ้านของชุมชนในภาคตะวันออกของประเทศไทยลั่นทม จอนจวบทรง; ณธภร ธรรมบุญวริศ
2012การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : กรณีศึกษาบริษัท วีเซิร์ฟโลจิสติกส์ จำกัดลั่นทม จอนจวบทรง; ชุติระ ระบอบ; สุนทรี เจริญสุข
2000การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุทิน โรจน์ประเสริฐ; รัชนีพร ศรีรักษา; พิมพรรณ สุรนันท์; ลั่นทม จอนจวบทรง; กิตติศักดิ์ ทองเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2014การศึกษาสถานการณ์ร้านเกม/อินเทอร์เน็ตในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน : กรณีศึกษาร้านเกม/อินเทอร์เน็ตในเขต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการณธภร ธรรมบุญวริศ; ลั่นทม จอนจวบทรง; กิตติ เลิศกมลรักษ์; กรรณิการ์ ด้วงเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2016การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้าน ในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรารุ่งฤดี รัตนวิไล; สถาพร ปิ่นเจริญ; ลั่นทม จอนจวบทรง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2017การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สนับสนุนการสร้างทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ลั่นทม จอนจวบทรง; ณธภร ธรรมบุญวริศ; กิตติ เลิศกมลรักษ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2013รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดร้อยปีบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทราลั่นทม จอนจวบทรง; ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา
2019โครงการวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายปลาสลิดบางบ่อผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง; เกษม พลายแก้ว; ลั่นทม จอนจวบทรง; นันทวุฒิ ครุธา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี